شاسی کمپرسی ۲۶۲۴ LK یوو ۴                        فقط نقدی

پلاک شده و کاردکس

۰۹۱۲۳۲۱۹۲۷۰

۰۹۳۸۷۹۸۰۱۵۷