سایر شرایط و توضیحات:

  • قیمت و نحوه پرداخت : قیمت خودرو به صورت قطعی و بر اساس جدول فوق الذکر بوده و در زمان تحویل، باقی مانده بهای خودرو باکسر سود مشارکت ( درصورت تعلق ) و مبلغ تسهیلات ( درصورت دریافت ) محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعلام میگردد و متقاضی طی دوهفته از تاریخ صدور دعوتنامه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل باقی مانده بهای خودرو اقدام نماید .
  •  سود مشارکت در تولید: به مبالغ پرداختی سود مشارکت در تولید طبق جدول فوق الذکر تا زمان صدور دعوتنامه تعلق میگیرد.
  •  تسهیلات: براساس ضوابط جاری شرکت با نرخ سالیانه 25 درصد، حداکثر با اقساط 24 ماهه در زمان تکمیل مالی برای تحویل خودرو بوده و در صورت عدم تمایل متقاضی برای دریافت تسهیلات ، می بایست در زمان تکمیل مالی مابقی قیمت را به صورت نقدی پرداخت نماید.
  •  سود انصراف: در صورت انصراف از خرید، طبق جدول فوق الذکر سود انصراف به مبالغ پرداختی (مشروط به گذشت یک ماه از ثبت نام ) تا تاریخ انصراف ( حداکثر تا تاریخ صدور دعوتنامه ) تعلق میگیرد.
  • متقاضی میتواند نسبت به واریز مبالغی بیش از مبالغ تعیین شده برای پیش پرداخت مذکور اقدام و از تاریخ واریز آن ، سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شود.
  • انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکان پذیر می باشد.
  • در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه تاخیر به میزان سالیانه 14 درصد نسبت به مبلغ پرداختی ، محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد . ( بدیهی است از تاریخ محاسبه جریمه تاخیر ، محاسبه شود مشارکت متوقف خواهد شد.)

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با استفاده از قسمت تماس با ما با مشاورین ما صحبت کنید