فروش بنز ۲۶۲۴ کمپرسی تحویل یک روزه مدل ۹۹

۱/۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان 

بنز ۱۹۲۴ باری